شرکت نهاده گسترپارس رویش

فروش کود آهن کلات آهن کود هیومات پتاسیم کود اسیدهیومیک کود اسیدسیلیسک کود آمینواسید کارت زرد کارت آبی رول زرد تله موش تله دلتا تله فانل

بایگانی
آخرین مطالب

فهرست مطالب

1-معرفی هیومات پتاسیم Five Star 80 % Potassium humate

2-مزایا استفاده از کود هیومات پتاسیم Five Star 80 % Potassium humate

3-طریقه مصرف کود هیومات پتاسیم Five Star 80 % Potassium humate

4-معرفی کود هیدروفرت HydroFert یا ازت مایع High N

5-بسته بندی کود هیدروفرت HydroFert ازت مایع High N

6-طریقه مصرف کود هیدروفرت HydroFert ازت مایع High N

7-نقش هیومیک اسید در خاک

8-تاثیرات هیومیک اسید

9-بررسی جامع مواد هیومیکی و کاربرد آنها در کشاورزی 1-مقدمه

10-بررسی جامع مواد هیومیکی و کاربرد آنها در کشاورزی 2-تاریخچه شناسایی مواد هیومیکی

11-بررسی جامع مواد هیومیکی و کاربرد آنها در کشاورزی 3-معرفی منابع و طریقه پیدایش مواد هیومیکی در طبیعت

12-بررسی جامع مواد هیومیکی و کاربرد آنها در کشاورزی 4-ویژگی های ترکیبات تشکیل دهنده مواد هیومیکی

13-بررسی جامع مواد هیومیکی و کاربرد آنها در کشاورزی 5-معرفی ویژگی های اقسام کودهای هیومیکی

14-بررسی جامع مواد هیومیکی و کاربرد آنها در کشاورزی 6-کاربردهای اسید هیومیک در صنایع مختلف

15-تاثیرات شگفت انگیز مواد هیومیکی در کشاورزی

16-تاثیرات مواد هیومیکی در کشاورزی: 1-7-بهبود خواص فیزیکی خاک 1-1-7افزایش دانه بندی و تهویه خاک

17-تاثیرات مواد هیومیکی در کشاورزی: 2-1-7-افزایش نگهداری آب در خاک

18-تاثیرات مواد هیومیکی در کشاورزی 1-7-بهبود خواص فیزیکی خاک 3-1-7-افزایش مقاومت گیاه به خشکی

19-تاثیرات مواد هیومیکی در کشاورزی 2-7-بهبود خواص شیمیایی خاک 1-2-7-افزایش ظرفیت تبادل کاتیونی خاک(CEC)

20-تاثیرات مواد هیومیکی در کشاورزی 2-7-بهبود خواص شیمیایی خاک 2-2-7-کاهش قلیائیت(اسیدی کردن) خاک

21-تاثیرات مواد هیومیکی در کشاورزی 2-7-بهبود خواص شیمیایی خاک 3-2-7-کاهش درجه شوری خاک

22-تاثیرات مواد هیومیکی در کشاورزی 2-7-بهبود خواص شیمیایی خاک 4-2-7-کلات کننده عناصر ریزمغذی

23-تاثیرات مواد هیومیکی در کشاورزی 2-7-بهبود خواص شیمیایی خاک 5-2-7-سم زادیی مواد آلاینده خاک

24-تاثیرات مواد هیومیکی در کشاورزی 2-7-بهبود خواص شیمیایی خاک 6-2-7-افزایش میزان ازت خاک

25-تاثیرمواد هیومیکی در کشاورزی 2-7-بهبود خواص شیمیایی خاک 7-2-7-آزادسازی فسفر تثبیت شده در خاک قلیایی

26-تاثیرات مواد هیومیکی در کشاورزی 3-7-بهبود خصوصیات بیولوژیکی گیاه و خاک 2-3-7-محرک رشد و توسعه ریشه

27-تاثیرات مواد هیومیکی در کشاورزی 3-7-بهبود خصوصیات بیولوژیکی گیاه و خاک 3-3-7-بهبود و افزایش راندمان جذب عناصر غذایی

28-تاثیرموادهیومیکی 3-7-بهبودخصوصیات بیولوژیکی گیاه و خاک 4-3-7-افزایش مقاومت در برابر بیماری های گیاهی

29-تاثیرمواد هیومیکی3-7-بهبودخصوصیات بیولوژیکی گیاه و خاک 5-3-7-افزایش مقاومت در برابر تنش سرما

30-تاثیرمواد هیومیکی 3-7-بهبود خصوصیات بیولوژیکی گیاه و خاک 6-3-7-انتقال موج انرژی به سلول های گیاهی

31-تاثیرات مواد هیومیکی در کشاورزی 3-7-بهبود خصوصیات بیولوژیکی گیاه وخاک 7-3-7-افزایش سرعت نقل و انتقال